Referaty i materiały pokonferencyjne

1. Czas prezentacji referatu nie powinien przekraczać 15 minut.
2. Istnieje możliwość zdalnej prezentacji referatów (skype, przygotowane nagranie) – w takim przypadku obowiązuje cennik opłat jak w przypadku uczestnictwa z wygłoszeniem referatu i publikacją rozdziału w monografii.
3. Nadesłanie artykułu do publikacji jest równoznaczne z deklaracją, że jest to oryginalny materiał autorski, nigdzie dotąd niepublikowany, który nie narusza praw autorskich osób trzecich i nie został przekazany do druku w innym wydawnictwie.
4. Złożone przez uczestników referaty zostaną opublikowane w języku polskim i angielskim w recenzowanych monografiach odpowiadających I poziomowizgodnie z Komunikatem MNiSW z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Punktacja wydawnictw: 20 punktów za rozdział w monografii zgodnie z wykazem czasopism naukowych MNiSW z dnia 31 lipca 2019 roku
5. WSZYSTKIE ZGŁOSZONE ARTYKUŁY PODLEGAJĄ RECENZJI. Artykuły, które nie uzyskają pozytywnej recenzji NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE DO DRUKU.
6. Warunkiem wydania publikacji angielskiej będzie zgłoszenie odpowiedniej liczby artykułów w tym języku.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieprzyjęcia do druku tekstów niespełniających standardów prac naukowych oraz zasad edytorskich podanych na stronie: https://konferencjabezpieczenstwo.ujk.edu.pl/wymogi-edytorskie/ oraz tekstów, które w procesie redakcyjnym otrzymają negatywną recenzję naukową.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian edytorskich w nadesłanych pracach, w tym skracania tekstu.
9. Autorzy proszeni są o niezamieszczanie tabel i rysunków w artykułach. Ich umieszczenie dopuszcza się wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, a ostateczna decyzja o zasadności ich publikacji należy od Organizatorów.
10. Prosimy o rozwagę – artykuł raz przesłany nie podlega zmianie wersji.
11. Za wygłoszenie referatów oraz za ich druk autorzy nie otrzymują wynagrodzenia.
12. Wydanie monografii przewiduje się na IV kwartał 2022 roku.